The 9th ASIA Plus Art Contest
ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9

The 9th ASIA Plus Art Contest | ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม
3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
6. เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
7. ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันและสถานที่ที่ระบุด้านล่าง
- ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2562 ที่ร้านองอาจเฟรม โทร. 087-001-1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก
- ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

รับสมัครและส่งผลงาน 28 - 29 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)
คัดเลือกและตัดสิน 2 เมษายน 2562
ประกาศผลการตัดสิน 9 เมษายน 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารโครงการประกวด)
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ 8 กรกฎาคม 2562
นิทรรศการแสดงผลงาน 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562
สถานที่ส่งผลงาน (ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น.)
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113

ภาคเหนือ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร. 081-799-9255

ภาคใต้
Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร. 086-961-8947

Download Fact Sheet The 9th ASIA Plus Art Contest | ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113
Facebook : Asia Plus Art Contest
LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส #9
เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest/
อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th

Close