ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ยุวดี เกงเกษม
เกิด :
20 พฤษภาคม 2524
การศึกษา :
- ศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) เชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Yuwadee Kengkasem
Born :
May 20, 1981
Education :
- Graduated from Rajamankala Institute of Technology, Northern Campus, Chiang Mai.
Awards :
- Prestige prize selected in the Art exhibition by Rajamonkala Institute of Technology, Suphanburi.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สีสันแห่งความสุข หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Color of Happiness No.7
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แมว หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 40.5 x 52 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cat No 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 40.5 x 52 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.