ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรพจน์ เพียปลัด
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Worapot Piapalad
Education :
- Collage of Fine Art
- Chiang Mai University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พืชผลที่ได้รับในปี 1992
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 180 x 180 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fruitful 1992
Date : 1992
Technique : Iron Welding
SIZE (cm) : 180 x 180 x 70 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ต้นไม้ที่ฉันปลูกในปี1992
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก และ ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 60 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : I Planted it in 1992
Date : -
Technique : Iron Welding and Fiber glass
SIZE (cm) : 60 x 280 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.