ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรภพ ตันตินันทกุล
ที่อยู่ :
101 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร :
089-651-9651
การศึกษา :
- ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการ Happiness of Sexoul ณ อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
- นิทรรศการ Mini Sculpture 3 ณ Lalanta Gallery ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรม สจล.
- นิทรรศการ ไอศิลป์กลิ่นทะเล ณ หอศิลป์ บ้านหัตถกรรม หาดใหญ่ ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรม สจล.
- นิทรรศการ SuperMarketณ หอศิลป์สยาม จ.สงขลา ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรม สจล.
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดว่าวจากชมรมอนุรักษ์ว่าวไทย
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประเภททีม การประกวดเรือประดับไฟฟ้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- รางวัลสนับสนุนธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Woraphob Tantinantakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, แกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : 250 x 200 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbol of Attachment
Date : -
Technique : Welding, Wood craving
SIZE (cm) : 250 x 200 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.