ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิรุณ ตั้งเจริญ
เกิด :
5 พฤษภาคม 2487
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110
อีเมล์ :
wiroon@psm.swu.ac.th
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/wiroon
การศึกษา :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยอเมริกัน
- ปริญญาเอก สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตท
นิทรรศการกลุ่ม :
2512 - นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง โรงเรียนเพาะช่าง
2522 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2530 - นิทรรศการสุนทรียภาพเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สังคีตศิลป์
2534 - นิทรรศการ Art Motif - Artists ธนิยะ พลาซ่า
2535 - นิทรรศการสีน้ำ 5 Outstanding Artists, Art Image Gallery
2537 - นิทรรศการศิลปะ Kamol&His Artists Friends หอศิลปแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wiroon Tungcharoen
Born :
May 5 ,1944
Address :
Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bkk.10110 Thailand.
E-mail :
wiroon@psm.swu.ac.th
Website :
www.rama9art.org/wiroon
Education :
1968 - College of Arts and Crafts, Bangkok, Thailand Certificate of Fine Arts
1970 - Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand Bachelor of Education in Art Education
1978 - The American University, Washington, D.C.,USA. Master of Fine Arts in Painting
1987 - Illinois State University, Illinois, USA. Doctor of Education in Art Education
Selected Exhibitions :
2000 - 100 Years of Predee Panomyong Art Exhibition, National Gallery of Art, Bangkok
2002 - Wiroon Tungcharoen's Retrospective Painting Exhibition, Srinakharinwirot Art Exhibition Hall, Bangkok
Awards :
1987 - Mary M.Packwood Awards


ผลงานศิลปิน

Title : Light Up
Date : 1999
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : Miss Sirinoot Teinrungrot
Title : Fighting
Date : 1971
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION :
Title : Between Good and Bad
Date : 1997
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 125 x 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.