ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วาธานี จรถวิล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Watanee Jomtwil


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุนทรียภาพจากธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้นปูนสด
ขนาด (ซม.) : 125 x 220 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Natural Beauty
Date : -
Technique : Modeled with lime
SIZE (cm) : 125 x 220 x 280 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.