ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรพล สิงห์สุข
เกิด :
8 กันยายน 2523
โทร :
081-571-3233
การศึกษา :
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัล/เกียรติยศ :
2544 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Warapol Singsuk
Born :
September 8, 1980
Address :
5/1182 Samakee Road, Bangtarad, Pakkert, Nonthaburi 11120 Thailand
Tel :
081-571-3233
Education :
- Ba/Hons Degree in Fine Art Department of Fine Art King Mongkut’s Institute of Technology, Ladrabang, Bangkok
Selected Exhibitions :
2000 - International Triennial of Graphic Art Bitola, (Macedonia)
2001 - The International print Biennial Varna,The international festival of Graphic Art Cluj-napocs (Romania)
2002 - International Mini-print and Book Plat exhibition Cluj-Napoca (Romania)
2003 - The International Mini-Print of Graphic Art Cluj-Napoca (Romania)
2005 - International Mini-Print Triennial Tama Art University (Tokyo)
2005 - The 5 International Mini-print Biennial Cluj-Napoca (Romania)


ผลงานศิลปิน

Title : Human with Space Time and Town 3/2003
Date : 2003
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Human with Space Time and Town 4/2003
Date : 2003
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.