ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วันเพ็ญ นิลดี
เกิด :
5 มกราคม 2529
ที่อยู่ :
190/1 หมู่ 5 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษา :
ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - "Crisp illusion" ละลานตา แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "จินตนาการในศิลปะไทย" โดยภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22
2552 - นิทรรศการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร" คร้ังที่ 10
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2553 - เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) รุ่นที่ 5
- ได้รับพระราชทาน ทุนภูมิพล ประเภทเรียนดี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ทุนการศึกษา คุณเมธนี ธารวนิชกุล
- ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Wanpen Nildee
Born :
January 5, 1986 Kalasin
Address :
190/1 Moo 5, Theenanon Road, Somdej, Kalasin
Education :
2010 - B.F.A. (Thai Art) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2012 - Crisp illusion, La Lanta Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2009 - Contemporary Art Thai Youth exhibition in Los Angles, USA. Royal Thai Consulate-General Los Angles, USA
2010 - Reflection of voice Exhibition at Bangkok Art and Culture Centre
- Thai Contemporary Art Exhibition - Imagination in Thai Art by Department of Thai Art, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art and Thai Bank Museum, The Siam Commercial Bank
- Joining Contemporary Art Thai Youth Camp (Fine Art) at Ban Dum Nang Lae, Chiengrai
- Contemporary Art Thai Youth exhibition in Los Angeles, USA. Royal Thai Consulate- General Los Angeles, USA
- Contemporary Art Thai Youth exhibition at The Queen’s Gallery, Bangkok
- Thai Art Exhibition by Thai Art students from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
- 22nd Art Exhibition by Toshiba and Silpakorn University
Awards :
2011 - 2nd Prize (Contemporary), 33rd Bualuang Exhibition


ผลงานศิลปิน

Title : Extension of Line No. 2
Date : -
Technique : Buttonhole stitch
SIZE (cm) : 210 x 240 cm.
COLLECTION : -
Title : Rhythm of Life no. 1
Date : 2012
Technique : Embroidery on local textile
SIZE (cm) : 100 x 120 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.