ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Virat Roongpayak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Biirth, Live, Perish, No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.