ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วิชัย สิทธิรัตน์
เกิด :
29 พฤษภาคม 2490
ที่ทำงาน :
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ :
354 ซอยตากสิน 22 ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร :
081-752-4569
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- งานศิลปกรรม Religiouse Beliefeand contemporary, Social phenomena of Southern East Asia Guangdong Museum of Art , สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 - "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551 - “ เสาแห่งความเพียร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 24 ของอาจารย์คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร และศิลปินรับเชิญ ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ
2552 - "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
รางวัล/เกียรติยศ :
2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
2522 - รางวัลนิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vichai Sithirat
Born :
May 29, 1947
Address :
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Tel :
081-752-4569
National Artist :
National Artist 2015, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1972 B.F.A. Sculpture (Hons.) Silpakorn University
1977 M.F.A. Sculpture, Graduate School, Silpakorn University
Awards :
1977 2nd Prize, Silver Medal (Sculpture) 24th National Exhibition of Art
1979 3rd Prize, Bronze Medal (Sculpture) 25th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วงกลม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 133 x 155 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Circle
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 133 x 155 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ประติมากรรม 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : บูชาครู
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด (ซม.) : 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Homage to My Masters
Date : 2007
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.