ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
เกิด :
12 สิงหาคม 2525
ที่อยู่ :
ถนนตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ
โทร :
081-4129402
การศึกษา :
- ภาควิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยาศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยาศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2548 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2548 - ทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลสนับสุนนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
- เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Verapong Sritrakulkitjakarn
Born :
August 12, 1982
Tel :
081-4129402
Selected Exhibitions :
2009 - Mail art exhibition "Drawin (R)evolution" Science Museum, University of Coimbra, Portugal
- 2nd International Print and Drawing Exhibition, Thailand
2008 - 7th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
- Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
- Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
2007 - International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX ll" Purdue University Galleries, USA.
- 5th KIWA Exhibition, Kyoto, Japan
- 8th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
- 12rd International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski, Poland
- 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
- 9th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
2006 - International Hand Made Post card EXBITION (IHMP) Malaysia
- 5th Egypt International print Triennate, Cairo Egypt
- "Inspired by The King" Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
- 5th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany
- International Mail Art Exhibition "Am Fluss/By the River" Breman, Germany
- Mail Art Exhibition "Prometheus-Fire-Man" Museum of Modern art in the Village Gonni, Greece
- 5th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
- Mail Art Exhibition "Contemporary Art [BUT]" Japan
- 21st Asian International Art Exhibition, Singapore
2005 - 6th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
- 11th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski, Poland
- 4th Triennial in Havirov' Gallant and Erotic work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
- The "losif lser" International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Sixth Edition, Romania
2004 - PRINT from printmaking Classes, Silapakorn University
2003 - "PRINT" Exhibition, Tama Art University, Japan
- International Mail Art Exhibition "Breakfast with Drakula" National Museum of Art Cluj - Napoca Romania


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง (S)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 50 x 370 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Change-Attack-Risk(S)
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 50 x 370 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง (V)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 160 x 360 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Change-Attack-Risk(S)
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 160 x 360 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.