ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
089-104-8052
การศึกษา :
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2551 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2549 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมอาเซียน The Sovereign Asian Art Prize 2006, Hong Kong
2548 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 7
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 17
2546 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 5
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 15
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 18 "แต้มสี ปั้นฝัน สร้างสรรค์ สังคมไทย" ระดับประชาชนทั่วไป
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14
- ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Uttaporn Nimmalaikaew
Tel :
081-015-0381
Selected Exhibitions :
2007 - 'Almost Famous' by Spire Group, Silom Art Space, Silom Galleria, BKK.
2006 - 'Getting Something' by Spire Group, Chamnan Gallery, Pattaya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จีวรแด่แม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมบนผ้าบาง
ขนาด (ซม.) : 200 x 191 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Remuneration to the Mother
Date : -
Technique : Painting on gauze
SIZE (cm) : 200 x 191 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เก้าอี้ของแม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม (วัสดุจริง เส้นด้าย)
ขนาด (ซม.) : 200 x 201 x 105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother's Chair
Date : -
Technique : Mixed texhnique (Real Material, Cotton Thread)
SIZE (cm) : 200 x 201 x 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.