ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุดร จิรักษา
เกิด :
2 ตุลาคม 2516
ที่อยู่ :
/1 หมู่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร :
087-783-0800, 089-233-0521
การศึกษา :
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
2543 - ร่วมแสดงการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาต ครั้งที่ 10
2541 - ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- ร่วมแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย "กสิกรไทย"
2540 - ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย "กสิกรไทย"
2539 - นิทรรศากรเครื่องปั้นดินเผา "ปั้นแล้วต้องเผา" ณ หอศิลป์ริมปิง อาร์ต แกลอรี่ เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรมบ้านช่างไทย กรุงเทพฯ
2538 - ร่วมแสดงศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
2537 - Mini Sculpturre from Chiang Mai ครั้งที่ 2 ณ เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่
- ผลงานประติมากรรมติดตั้งถาวร ณ สวนหลวงล้านนา ร.9 เชียงใหม่
2536 - นิทรรศการประติมากรรม "Drawing and Environment 1st" ณ หอศิลป์ คณะวิจตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Mini Sculpturre from Chiang Mai ครั้งที่ 1 ณ I Deal Art Center กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2543 - รางวัลดีเด่น ประเภทศิลปกรรมการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2540 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Udon Jiraksa
Born :
October 2, 1973
Tel :
087-783-0800, 089-233-0521


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เล็กสู่ใหญ่
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 260 x 609 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Small to Big
Date :
Technique : Welding
SIZE (cm) : 260 x 609 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.