ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวน ธีระพิจิตร
เกิด :
24 ตุลาคม 2486
ที่อยู่ :
156/1 ซอย c3 ถนนรามคำแหง (สัมมากร 1) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15 และอื่นในประเทศอิตาลี, โปแลนด์, เยอรมันตะวันตก, ยูโกสลาเวีย, บราซิล, อิหร่าน, ญี่ปุ่น
- การแสดงการออกแบบภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ยูโกสลาเวีย
- การแสดงงานศิลปของกลุ่มประเทศอาเซียน
- การแสดงงานศิลปเอเชีย 1981 บังคลาเทศ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 25, 26
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 30, 32
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 21, 28
- รางวัลดีเด่นครบรอบ 4 ปี หอศิลป พีระศรี
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย คร้ังที่ 1, 2, 3, 5, 6
- รางวัลที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tuan Trirapichit
Born :
October 24, 1943
Education :
- B.F.A. Graphic Art (2 Horns.) Silpakorn University Bangkok, Thailand.
- M.F.A. Painting, Silpakorn University Bangkok, Thailand.
Awards :
1968 - 1st Prize, Gold Medal, Graphic Art, 18th National Art Exhibition, Bangkok
1969 - 2nd Prize, Silver Medal, Painting, 19th National Art Exhibition, Bangkok
1969/72/82 - 3rd , Prize, Bronze Medal, Graphic Art, 19th , 21th , 28th National Art Exhibition, Bangkok
1971/79/80 - 2nd Prize, Silver Medal, Graphic Art, 20th , 25th , 28th National Art Exhibition, Bangkok
1978 - The Misium Yipintsoi-Bangkok Post Art Fund Scholarship, Studying in France
1979-84 - 1st , 2nd , 3rd , 5th , 6th Award Winner, Contemporary Art Compertition (Thai Famers Bank), Bangkok, Thailand
1983/84 - 3rd Prize, Bronze Medal, Painting, 29th , 30th National Art Exhibition, Bangkok
1984 - 3rd Prize, Bronze Medal, Sculpture, 30th National Art Exhibition, Bangkok
2003 - "Silpa Bhirasri Creativity Grants 2003", The Art Gallery of Silpakorn University, Bangkokok, Thailand.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สิ่งที่มองเห็น หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 60 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Things that I saw No. 1
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 60 x 36 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สิ่งที่มองเห็น หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 80 x 104 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Things that I saw No. 2
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 80 x 104 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2527
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 150 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.