ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธงชัย รักปทุม
เกิด :
3 มิถุนายน 2484
ที่อยู่ :
104 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร :
081-821-4345
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ศ.บ.จิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม อิตาลี
นิทรรศการเดี่ยว :
2551 - การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง โดยธงชัย รักปทุม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม "นางแบบศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2502 - ร่วมแสดงงานศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2503 - ร่วมแสดงงานศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2504 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ
2506 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ
2507 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ
2508 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ
2508 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ
2509 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 กรุงเทพฯ
2510 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กรุงเทพฯ
2511 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กรุงเทพฯ
2512 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ
2513 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 กรุงเทพฯ
2517 - ร่วมแสดงงานศิลปะร่วมสมัยของบริษัททิสโก้ กรุงเทพฯ
2521 - การแสดงงานศิลปกรรมเทิดทูนสมเด็จย่า ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล
2522-2528 - ร่วมแสดงงานศิลปการกุศลและรับเชิญในการแสดงศิลปะของเอกชนและราชการจำนวนมากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2529 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศืลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 1 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2529 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรับเชิญของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2532 - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2533 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 2 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2535 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย 25 ปี เสี้ยวศตวรรษ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2537 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการมหกรรมสีน้ำ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต หอศิลป กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ณ ห้องแสดงงานศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
2539 - นิทรรศการศิลปะ The Exhibition from Italy ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2540 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 3 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2541 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 4 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2541 - มหกรรมศิลปกรรมแห่เอเชีย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กรุงเทพเมืองฟ้าอมร กรุงเทพฯ
2542 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมสานฝันงานศิลป์ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ถิ่นย่าโม นิทรรศการสัญจร ณ กรุงเทพฯ นครราชสีมา และเมืองหลักในภูมิภาค
2546 - นิทรรศการศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ณ ชั้น 4 เดอะสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
2547 - โครงการมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเลและท้องฟ้า ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมคิดถึงสมเด็จย่า ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรศการศิลปกรรม ธารศิลป์รินไหล ร้อยศิลปินไทย รินน้ำใจให้ผู้พิการ ณ ศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่า
2549 - นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การค้าแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
2550 - มหกรรมศิลปะศิลปินเอก เทิดไท้ 80 พรรษา องค์ราชันย์ ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2502 - ได้รับรางวัลที่ 1 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง
2503 - ได้รับรางวัลที่ 2 วาดเส้น และรางวัลที่ 3 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง
2506 - ได้รับรางวัลที่ 1 ประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
2507 - ได้รับรางวัลที่ 3 จิตรกรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
2507 - ได้รับรางวัลที่ 3 การพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
2508 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
2509 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17
2510 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
2511 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2505-2508 - ได้รับทุนการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
2517-2520 - ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศอิตาลี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thongchai Rakpatum
Born :
June 3, 1941
Address :
104 Moo 4, Baan Klang Mueang, Pathumthani 12000
Tel :
081-821-4345
National Artist :
National Artist 2010, Visual Arts (Painting)
Education :
- Bachelor of Fine Arts in Painting (Second -Class Honours), Silpakorn University.
- Diploma in Arts in Advanced Painting, The Academy of Fine Arts of Rome, Italy.
Solo Exhibition :
2008 - A Retrospective Exhibition by Thongchai Rakpathum at the Gallery of the National Museum, Chaofa Road. Bangkok.
The Model Art Exhibition at The Queens Gallery, Bangkok.
Selected Exhibitions :
1959 - Participation in the Art Exhibition of Poh Chang School, Bangkok.
1960 - Participation in the Art Exhibition of Poh Chang School, Bangkok.
1961 - Participation in the 13 National Art Exhibition, Bangkok.
1963 - Participation in the Art Exhibition of the Christian Students' Center. Bangkok.
1964 - Participation in the Art Exhibition of the Christian Students Center, Bangkok.
1965 - Participation in the Art Exhibition of the Christian
1965 - Participation in the 16th National Art Exhibition, Bangkok.
1966 - Participation in the 17th National Art Exhibition, Bangkok.
1967 - Participation in the 18th National Art Exhibition, Bangkok.
1968 - Participation in the 19th National Art Exhibition, Bangkok.
1969 - Participation in the 20th National Art Exhibition. Bangkok.
1970 - Participation in the 21St National Art Exhibition, Bangkok.
1974 - Participation in the Tisco s Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
1978 - Art Exhibition in Honor of the Princess Mother at the Oriental Hotel.
1979-85 - Participation in numerous Art Exhibitions for charity and guest artist in Art Exhibitions by government and private sectors, Bangkok and other provinces.
1986 - The 1st Contemporary Art Exhibition for Art Study and College of Fine Arts at the Mountien Hotel, Bangkok.
1986 - Guest artist of Tisco's Contemporary Art Exhibition.
1989 - The 2nd Contemporary Art Exhibition for Art Study and College of Fine Arts at the Montien Hotel, Bangkok
1992 - Participation in 25 years of the Quarter-Century Contemporary Art Exhibition at the Montien Hotel, Bangkok
1994 - Participation in the Watercolor Painting Exhibition at the Montien Hotel, Bangkok.
1995 - The 1st College of Fine Arts Exhibition at the National Gallery, Bangkok.
1996 - The Exhibition in Celebration of the 50th Anniversary of His Majesty the Kin,- s Reign at the Exhibition Hall of Seacon Square Shopping Center.
1996 - The Art Exhibition from Italy at the National Museum, Bangkok.
1997 - The 3rd Contemporary Art Exhibition for Art Study and College of Fine Arts at the Montien Hotel, Bangkok.
1998 - The 4th Contemporary Art Exhibition for Art Study and College of Fine Arts at the Montien Hotel, Bangkok.
1998 - The Asian Art Exhibition in the 13th Asian Games of the City of Angels, Bangkok.
1999 - The Art Exhibition in Celebration the 6th Cycle Anniversary of His Majesty the King on December 5,
1999, at the National Museum s National Gallery, Chaofa Road, Bangkok.
2001 - San Fan Ngan Slip 2 Art Exhibition at the Prince of Songkhla University, Hadyai Campus.
2001 - The Travelling Art Exhibition of Promoting Creative Art in Nakorn Ratchasima, Bangkok,
Nakorn Ratchasima and principle cities in the Region.
2003 - The Art to Nature Exhibition in Phuket, Krabi and Phang-nga, 4th Floor of the Silom Galleria, Bangkok.
2003 - The Art Exhibition With Love and Faith for Ajarn Sawas Tantisuk at San-keetsilp Center, Bangkok Bank, Plc, Phanfa Bridge Branch.
2003 - The Art Exhibition Happiness on the Silpa Bhirasri Day, the Art Gallery of Silpakorn University, Thaphra Palace, Bangkok.
2003 - The Art Exhibition by the Teaching Faculty of the Bunditpattanasilpa Institute, the Faculty of Fine Arts, at The Silom Galleria, Bangkok.
2004 - The Contemporary Art Exhibition in Honor of Her Majesty Queen Sirikit, Land, Mountains. Rivers,
Sea and Sky, at the Art Gallery. Silpakorn University, Thaphra Palace, Bangkok.
2004 - Five Decades of Art Exhibition of Art Study and Changsilp, 4 th Floor, The Silom Galleria, Silom Road.
2005 - Thai Artists Concerted Effort for Southern Relief, at the Qm-en s Gallery.
2005 - Art and Music Exhibition, at the College of Musicology, Mahidol University.
2005 - The Art Exhibition Thinking of the Princess Mother, at the Queen s Gallery,
Ratchadamnoen Klang Avenue, Phanfa Bridge.
2006 - The Art Exhibition Tan Slip Rin Lai, Roi Jai Silpin Thai. Rin Nam jai Hal Pu Pikarn to benefit the Handicapped, at Taniya Plaza. Silom Road.
2006 - Painting and Sculpture Exhibition to commemorate the 60th Anniversary of the Kings Accession to
the Throne, at the IMPAC Hall. Muang Thong Thani MIND 2006.
2006 - Art and Way of Life on the Thajeen and Maeklong Rivers, at the Queen Sirikit Art Gallery, Ratchadamnoen Klana Avenue, Bangkok.
2006 - The Art Exhibition 60 Years for Our Royal Father, at the 2nd Floor of Paragon Shopping Mall, Bangkok.
2006 - The Art Exhibition The First Anniversary of the Tsunami, at the Plaza Athene, Bangkok.
2007 - The Art Exhibition Masters in Homage of the 80 Years of the Kin,,, at the Fountain Courtyard,
1st Floor of Seacon Square, Bangkok.
2007 - The Art Exhibition in Celebration of the Hard-working King, at the 4th Floor of the Queen s Gallery, Ratchadamnoen Klang Avenue. Bangkok.
Awards :
- First Prize in the Art Competition of Poh Chang School, 1959.
- Second Prize for Drawing and Third Prize for Painting in the Art Competition of Poh Chang School, 1960.
- First Prize for Sculpture in the Art Competition of the Christian Students Center, Bangkok, 1961.
- Third Prize for Painting in the Art Competition of the Christian Students' Center, Bangkok, 1962.
- Third Prize for Print in the Art Competition of the Christian Students Center, Bangkok, 1963.
- 3rd Class Award in Bronze for Painting in the 16th National Art Exhibition, 1965.
- 3rd Class Award in Bronze for Painting in the 17th National,Art Exhibition, 1966.
- 2nd Class Award in Silver for Painting in the 18th National Art Exhibition, 1967.
- 2nd Class Award in Silver for Painting in the 19th National Art Exhibition. 1968.
- Art Scholarship from Silpakorn University from 1962 - 5.
- Art Scholarship from the Italian Government from 1974 - 7.


ผลงานศิลปิน

Title : The Model No.68
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : The Model No.54
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : จิตรกรรมหมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : สีน้ำมันและทรายบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.