ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธง อุดมผล
เกิด :
2 ตุลาคม 2515
ที่อยู่ :
19/42 หมุ่ 1 ม.พรหมประทาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10201
โทร :
08-9899-9077
อีเมล์ :
th2ong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thong
การศึกษา :
- ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2538 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 41 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 - การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์แห่งชาติ
2541 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 23
- นิทรรศการศิลปะสัญจร ชุด "สองพันทาง" โดยนิสิตเก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 - นิทรรศการ "สิบก้าว" (10 Step) หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 - นิทรรศการศิลปกรรม "POH-CHANG - Artist for Elephants" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม "60 Years of His Majesty The King's Prestige" หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - รางวัลดีเด่น(ประชาชนทั่วไป) ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 12
2541 - รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุุ่มบริาทฟิลลิปมอร์ริส จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thong Udompol
Born :
October 2, 1972
Address :
19/42 Moo.1, Phompratarn Village, Thoungsonghong, Luksri, Bangkok 10210
Tel :
089-899-9077
E-mail :
th2ong@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/thong
Education :
- B.F.A. (Painting) Chulalongkorn University
- M.F.A. (Painting) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2008 - "Jit-Ta-Karm Mhar..Mhar", Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
Selected Exhibitions :
2007 - The Art Exhibition "An Inspiration from Buddha-Dharma" by Thai and Chinese Artists, at Silpakorn University
- The Art Exhibition to Celebrate of The King's Gloriousness "The Greatness Labor of His Majesty the King", at Silpakorn University
2008 - The 2nd Art Exhibition "Poh-Chang Artists for Elephants", at Queen's Gallery
- The 4th International Art Festival Workshop in Thailand, at Poh-Chang Gallery
Awards :
1997 - Winner Award of the Asian Art Awards by Phillip Morris Co., Ltd.
2004 - Admirable Award, the st Smart Art Competition


ผลงานศิลปิน

Title : The reflection of consumerism No. 7
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 50 x 60 cm.
COLLECTION : -
Title : An Impression in my heart (princess)
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.