ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
เกิด :
7 มีนาคม 2518, เชียงใหม่
ที่อยู่ (บ้าน) :
43/202 ซอย จอมทอง7 ถนน จอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ที่อยู่ (ที่ทำงาน) :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่1 หมู่ที่3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร :
089-123-8383
อีเมล์ :
lektn@hotmail.com
การศึกษา :
2541-2545 - ศิลปะมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2535-2540 - ศิลปะบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์ เกียรติ์นิยมอันดับ2 จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการเดี่ยว
2547 - “Cheerful Cosmos” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี่, นครปฐม
2544 - “Eclipse” ณ ร้าน MESAMIS food & wine Restaurant กรุงเทพฯ
นิทรรศการรับเชิญ
2553 - “Tribuna Graphic 2010” International Graphic Art Exhibition, Art Museum Cluj-Napoca, Romania.
นิทรรศการกลุ่ม :
2555 - The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo, Japan.
2554 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2553 - “ปิติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
2552 - “สติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
- The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2550 - International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto Hanga 2007, Thailand.
- “น้ำ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2550 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
2548 - นิทรรศการผลงานศิลปะการพิมพ์สกรีนไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548 “TSGA AWARDS 2005” ณ Si-am art space
- The 5th International Mini-print Biennal Cluj 2005
-“พื้นที่และพื้นที่” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
- Kyoto-Hanga 2005, Japan.
2547 - The 11th Asian Art Biennale, Bangladesh.
- “Whatever will be (will be)” นิทรรศการศิลปะซ้อนในนิทรรศการศิลปะ Here and Now ณ พิพิธภัณฑ์ ( ) Museum, กรุงเทพฯ
- The 1st Exhibition of Int’l Art Expo, Korea.
- โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
- “ดอกไม้ในงานศิลป์” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี่, นครปฐม
2546 - “Glory of Asia”, Chuwa Gallery, Tokyo, Japan.
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2003, Romania.
- “The Scene“ นิทรรศการศิลปะจัดวาง ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
- 6eme Triennale Mondiale d’Estampes Petit Format 2003, France.
- International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม และ ณ อาคาร สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
- “ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการPrint works by students from Tama Art University & Silpakorn University ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 ปี 2545 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม “U Screen Project” ณ Si-am art space กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม
- International Print Triennial in Kanagawa 2001, Japan.
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoga/2001, Romania.
2543 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะ “Prints - Individual” ณ บ้านบางกอก กรุงเทพฯ
- The 1st Cheju International Prints Art Festival, Korea.
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 12 ปี 2543 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2543 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15 “พลังงาน ชีวิต สิ่งแวดล้อม” กรุงเทพฯ
- จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
- “Sony’s heart young artists online” Sony Europe Art Awards, Berlin, Germany.
- Qingdao International Biennial Print Exhibition 2000, China.
2542 - The 5th International Biennial of Miniature Art, Yugoslavia.
- The 10th International Exhibition “Small Graphic Forms, Poland Lodz’99”, Poland.
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม ”นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 11 ปี 2542 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2542 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยกลุ่ม AP ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ กรุงเทพฯ
- The 2nd International Mini-Print Biennial CLUJ-1999, Romania.
2541 - Special Early Year Art Exhibition ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “การแสดงออกแนวใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย - ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “Contemporary Arts for Amazing Thailand” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่มชานเมือง ณ บ้านศิลปะ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่ม 4 Elements ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
- The 13th Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Malaysia.
- ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 “สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย” ณ อาคารสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- The 5th Biennial of Graphic Art Beograd’98 International Exhibition, Yugoslavia.
2540 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสหวิริยาโอเอเซนเตอร์ครั้งที่ 2 ณ อาคาร SVOA TOWER กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- Special Exhibition of Fine Mini Arts ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
- The 17th Mini Print International cadaque 1997, Spain.
- นิทรรศการ “Exchange Printmaking Exhibition” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนาโกยา และมหาวิทยาลัยไอจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น
- The 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.
2538 - นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ
- นิทรรศการผลงานจิตรกรรม “Time+Space” ของนักศึกษาชั้นปีที่4 ณ เชียงอินทร์พลาซา เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลชนะเลิศ จากนิทรรศการผลงานศิลปะการพิมพ์สกรีนไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548 “TSGA AWARDS 2005” ณ Si-am art space กรุงเทพฯ
2546 - Purchase Prize from International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Nakornphathom Province and at Silom Galleria, Bangkok, Thailand.
2545 - เกียรตินิยมอันดับ3 เหรียญทองแดง สาขาภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- รางวัลพิเศษ จากศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2543 - รางวัลดีเด่น จากศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- รางวัลชนะเลิศ จากนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2543 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2542 - เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง สาขาภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
- รางวัลดีเด่น จากศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- รางวัลชนะเลิศ จากนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2542 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2540 - Honorary Mentions from the 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thamrongsak Nim-anussornkul
Born :
March 7, 1975, Chiang Mai Province, Thailand.
Address (Home) :
43/202 Soi Chomthong 7, Chomthong Road, Chomthong, Bangkok 10150 Thailand.
Address (Office) :
Faculty of Information Community and Technology , Silpakorn University.
1 Moo3, Tumbon Samphraya, Cha-um, Petchaburi 76120 Thailand.
Tel :
+66 89 123 8383
E-mail :
lektn@hotmail.com
Education :
1998-2002 - M.F.A. Graphic Arts from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
1992-1997 - B.F.A. Graphic Arts (2nd class Honors) from Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai Province, Thailand.
Solo Exhibition
2004 - “Cheerful Cosmos”, Rose Garden Gallery, Nakhon Pathom, Thailand.
2001 - “Eclipse”, MESAMIS food & wine Restaurant, Bangkok, Thailand.
Invited Exhibition
2010 - “Tribuna Graphic 2010” International Graphic Art Exhibition, Art Museum Cluj-Napoca, Romania.
Selected Exhibitions :
2012 - The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo, Japan.
2011 - The 57th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
2010 - “Gladness” Thai Contemporary Art Exposition 2010 on an Occasion of Silpa Bhirasri Day, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
2009 - “Consciousness” Thai Contemporary Art Exposition 2009 on an Occasion of Silpa Bhirasri Day, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition, Bangkok Art and Culture Centre, Pathumwan district, Bangkok and at the Contemporary Art Gallery, Silpakorn University,
Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom Province, Thailand.
2007 - International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto Hanga 2007, Bangkok, Thailand.
- “Water” Thai Contemporary Art Exposition 2007 on an Occasion of Silpa Bhirasri Day, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
2005 - “TSGA AWARDS 2005” the Best Silk-screen print-making of the Year, Si-am art space, Bangkok, Thailand.
- “Space and Space” Art Exposition on the Occasion of Silpa Bhirasri Day, 2005, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- The 5th International Mini-print Biennal Cluj 2005
- Kyoto-Hanga 2005, Japan.
2004 - The 11th Asian Art Biennale, Bangladesh.
- “Whatever will be (will be)” an Exhibition in Exhibition, ( ) Museum, Bangkok, Thailand.
- The 1st Exhibition of Int’l Art Expo (Environment Art Expo), Korea.
- Contemporary Art Exposition - Earth – Mountain – River – Sea and Sky In the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 6th Cycle Birthday Anniversary, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- “Flowers in Art”, Rose Garden Gallery, Nakhon Pathom, Thailand.
2003 - “Glory of Asia”, Chuwa Gallery, Tokyo, Japan.
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2003, Romania.
- “The Scene” Installation Art Exhibition, Tadu Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
- 6eme Triennale Mondiale d’Estampes Petit Format 2003, France.
- International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Nakornphathom Province and at Silom Galleria, Bangkok, Thailand.
- “60 Years of Thai Contemporary Arts”, National Gallery, Bangkok, Thailand.
2002 - Print works by students from Tama Art University & Silpakorn University, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- The 48th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- The 14th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 2002, National Gallery, Bangkok, Thailand.
2001 - “U Screen Project” Silk-screen Art Exhibition, Si-am art space, Bangkok, Thailand.
- The 47th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Exhibition of Gold Medal Artworks Awards at the National Art Exhibition, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Nakornphathom Province, Thailand.
- International Print Triennial in Kanagawa 2001, Japan.
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2001, Romania.
2000 - The Art Exhibition for the 6th Cycle Birthday Anniversary Celebration of H.M. the king Rama IX on the 5th of December 1999, Chiang Mai Art Museum, Chiang Mai Province, Thailand.
- “Prints :
Individual”, Baan Bangkok, Bangkok, Thailand.
- 2000 the 1st Cheju International Prints Art Festival, Korea.
- The 46th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- The 12th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 2000, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Contemporary Art Exhibition 2000 by Thai Farmer Bank Public Company Limited, Thai Farmer Bank Head Office, Bangkok, Thailand.
- The 15th Art Exhibition by PTT “Energy Life Environment”, PTT Head Office, Bangkok, Thailand.
- The 24th “Bua Luang” Contest Paintings, Siam Commercial Bank, Bangkok, Thailand.
- “Sony’s heart young artists online” Sony Europe Art Awards, Berlin, Germany.
- Qingdao International Biennial Print Exhibition 2000, China.
1999 - The 5th International Biennial of Miniature Art, Yugoslavia.
- The 10th International Exhibition “Small Graphic Forms, Poland Lodz’99”, Poland.
- The 45th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- The 16th Contemporary Art Exhibition by Young Artists, Siam Commercial Bank, Bangkok, Thailand.
- The 11th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 1999, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Contemporary Art Exhibition 1999 by Thai Farmer Bank Public Company Limited, Thai Farmer Bank Head Office, Bangkok, Thailand.
- Art Exhibition by AP Group, Chiang Mai Art Museum, Chiang Mai Province and at Srinakarinviroj Art Exhibition Hall, Bangkok, Thailand.
- The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/1999, Romania.
1998 - Special Early Year Art Exhibition, Baan Chao Phraya, Bangkok, Thailand.
- “The New Expression in Thai Contemporary Art - Original and Creativity”, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- “Contemporary Art for Amazing Thailand”, Chiang Mai Art Museum, Chiang Mai Province, Thailand.
- Exhibition of Contemporary Art by Chan Muang Group, Baan Silapa, Bangkok, Thailand.
- Art Exhibition by 4 Elements Group, Baan Chao Phraya, Bangkok, Thailand.
- The 3rd Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Malaysia.
- The 13th Art Exhibition by PTT “Colorful of Thai Wisdom”, PTT Head Office, Bangkok, Thailand.
1997 - The 2nd SVOA Contemporary Art Exhibition, SVOA Tower, Bangkok, Thailand.
- Art Thesis Exhibition, Chiang Mai University and Baan Chao Phraya, Bangkok, Thailand.
- The 14th Contemporary Art Exhibition by Young Artists, Siam Commercial Bank, Bangkok, Thailand.
- The 17th Mini Print International cadaque 1997, Spain.
- The 43rd National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- The Exchange Printmaking Exhibition by Fine Arts students of Chiang Mai University, Nagoya University of Art and Aichi Prefectoral University of Arts and Music, Chiang Mai Province, Thailand and Nagoya, Japan.
- Special Exhibition of Fine Mini Arts, Baan Chao Phraya, Bangkok, Thailand.
- The 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.
1995 - The Graphic Arts students’ Exhibition, Chiang Mai University, Chiang Mai Province and British Council, Bangkok, Thailand.
- “Time+Space” , Chiang Inn Plaza, Chiang Mai Province, Thailand.
Awards :
2005 - Grandprix from “TSGA AWARDS 2005” the Best Silk-screen print-making of the Year, Si-am art space, Bangkok, Thailand.
2003 - Purchase Prize from International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Nakornphathom Province and at Silom Galleria, Bangkok, Thailand.
2002 - 3rd Prize :
Bronze Medal, Graphic Arts from the 48th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Special Award from the 14th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 2002, National Gallery, Bangkok, Thailand.
2000 - Honorary Award from the 12th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 2000, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Award Winner from Contemporary Art Exhibition 2000 by Thai Farmer Bank Public Company Limited, Thai Farmer Bank Head Office, Bangkok, Thailand.
1999 - 1st Prize - Gold Medal, Graphic Arts from the 45th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Honorary Award from the 11th Toshiba “Brings good thing to life” Art Exhibition 1999, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Award Winner from Contemporary Art Exhibition 1999 by Thai Farmer Bank Public Company Limited, Thai Farmer Bank Head Office, Bangkok, Thailand.
1997 - Honorary Mentions from the 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.
Romania


ผลงานศิลปิน

Title : Cosmo Memory
Date : -
Technique : Silkscreen on Canvas
SIZE (cm) : 158 x 158 cm.
COLLECTION : -
Title : Celestial Star
Date : -
Technique : Relative Truth # 4
SIZE (cm) : 158 x 158 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.