ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
เกิด :
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
การศึกษา :
- เข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ. 2496 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 10
- สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม เมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับประกาศนียบัตรศิลปะ (L’ Accademia di Belle Arti di Roma, Italy)
รางวัล/เกียรติยศ :
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ใช้ศิลปวิทยาในการประกอบอาชีพของตนเองให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น ผลงานของท่านแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างสรรค์ส่วนตน แต่กลับมีคุณค่ามากมายต่อสังคมและ
ประเทศชาติ สําหรับงานราชการ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความสําเร็จอย่างสูงจากตําแหน่งนายช่างตรี กรมศิลปากร ไปสู่ ผู้อำนวยการกองสังคีต รองอธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร รอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผลงานและเกียรติประวัติที่ได้สร้างไว้ให้ปรากฏมีอาทิเช่น เป็นคณะกรรมการงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ่อมแซมบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 จัดสร้างพระพุทธ พระประธานพุทธมณฑล รวมถึงสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ พุทธมณฑล จัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 8 แห่ง
ได้รับรางวัลกิติคุณสัมพนธ์ “สังข์เงิน” ประจําปี 2528 สาขาส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับรางวัล “MIN – ON ARTS AWARD”จากประเทศญี่ปุ่น และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาเขตเพาะช่าง ปี พ.ศ. 2533 ด้วยผลงานอันประจักษ์ชัดที่ท่านได้ใช้ศิลปวิทยาการให้เป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาตนเองสู่ ตาแหน่งสู งสุดของราชการ ท่านจึงเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2536 ประเภทผูส่งเสริมสังคม และเกียรติประวัติที่ได้สร้างไว้ให้ปรากฏมีอาทิเช่น เป็นคณะกรรมการงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Davesakdi Senanaronk
Born :
May 17, 1935


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อยุธยา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ayuthaya
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : ม้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Horse
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.