ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีศักดิ์ รุจิระศิริกุล
ที่อยู่ :
คณะวิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Taweesak Rugirasirigul


ผลงานศิลปิน

Title : Tetrahedron
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 52 x 69 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.