ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธานินทร์ ตันตระกูล
เกิด :
23 กันยายน 2499
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanin Tantrakul
Born :
September 23, 1956
Awards :
- Purchase Prize 17 International Biennale of Graphic Art Leuajna Yogoslavia
- 1st Painting Competition 1987 Turky
- Prize Winner "Art of to Day III International Fine Art Exhibition Hungary
- Honorary Mentions Prize The First International Mini-Print Biennial Cluj 1997 Romanin
- Honourable Mentoon 12th International Print Triennale-Fredrikstad Noway


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คลอโลกราฟ
ขนาด (ซม.) : 66 x 97 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Changes of Form No. 2
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 66 x 97 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.