ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แสวง สงฆ์มั่งมี (2461 - 2500)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sweang
การศึกษา :
- โรงเรียนเพาะช่าง
- โรงเรียนศิลปกรรม
นิทรรศการกลุ่ม :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หอศิลป กรมศิลปากร
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หอศิลป กรมศิลปากร
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หอศิลป กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 หอศิลป กรมศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sweang Songmangmi (1918-1957)
Website :
www.rama9art.org/sweang
Education :
- The Silpakorn Fine Arts School, Bangkok
Selected Exhibitions :
1949 - 1st National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1950 - 2nd National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
Awards :
1949 - Silver Medal, 1st Nationai Exhibition of Art
1950 - Gold Medal, 2nd National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Wealth of Thailand
Date : 1951
Technique : Plaster
SIZE (cm) : Unknown
COLLECTION : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.