ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์
เกิด :
22 พฤษภาคม 2512
ที่อยู่ :
สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร :
085-394-4843, 089-810-3562
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/47 ณ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2547-45 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- เทศกาลศิลปะ นานาชาติ "ศิลปะบนผืนทราย" ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
- ประติมากรรมต้นแบบ ติดตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2544 - ประติมากรรม "รำลึกถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ" โดยคณาจารย์และนักศึกษาวิชาประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538-35 - ร่วมแสดง วัด สุสาน สะพาน แม่น้ำ ลำคลองฯ ครั้งที่ 2-3 โดยกลุ่มเชียงใหม่จัดวางสังคม
- มหกรรมประติมากรรม 93 ณ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดยสมาคมประติมากรไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suthisak Phutrarak
Born :
May 22, 1969


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝันของหญิงไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปั้น หล่อ ประดับกระจกสี
ขนาด (ซม.) : 100 x 141 x 185ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai Womem's Dream
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 100 x 141 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.