ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพงษ์ สมสุข
เกิด :
11 มกราคม 2513
ที่อยู่ :
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
089-992-0742
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2533 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 2
2534 - ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลปพีระศรี” ครั้งที่ 8
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 3
- จิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
2535 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลปพีระศรี” ครั้งที่ 9
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 4
- ศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2536 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลปพีระศรี” ครั้งที่ 10
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 5
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรม ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ทะเล”
- The 8th International Exhibition Small Graphic from Poland Lo‘DZ’
2537 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลปพีระศรี” ครั้งที่ 11
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 6
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- Exhibition Prints from Silpakorn University, Thailand Space YZ University of Western Sydney, Nepean 1994.
- Art Exhibition 1st International Triennial of Graphic Art Bitola 94 Republic of Macedonia 1994.
2538 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 7
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรม ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ป่าเขา ลำเนาไพร สายใยแห่งชีวิต”
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 1
- 21st International Biennial of Graphic Art Slovenia 1995.
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย S.V.O.A. ของบริษัท สหวิริยา โอเอจำกัด ครั้งที่ 1
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 8
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการ มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
2540 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 9
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรมฯ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย S.V.O.A. ของบริษัท สหวิริยา โอเอจำกัด ครั้งที่ 2
2541 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- ศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 10
2542 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ลาดกระบัง
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป ศิลปกรรม มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยซีคอนสแควร์
- นิทรรศการ 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492–2541 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
2543 - ศิลปกรรมศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปกรรมนิทรรศการกึ่งถาวร ณ หอศิลป์แห่งชาติ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการศิลปกรรม เพื่อศิลปพีระศรี ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากรวังท่าพระ
- Art Exhibition 3rd International Triennial of Graphic Art Bitola Macedonia 2000.
2544 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
- ศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์
2544 - นิทรรศการด้วยรักและศรัทธาอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข หอศิลป์ธนาคาร กรุงเทพฯ ผ่านฟ้า
- นิทรรศการภาพเหมือนศิลปิน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- The 10th International Biennial Print and Drawing Exhibition. R.O.C.
- 11th International Print Biennial Varna 200l, Bulgaria.
- Fifth Bharat Bhavan International Biennial of Print Art 2001 India.
- 1st First International Biennial of Mini Print Tetovo, Macedonia.
2545 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
- นิทรรศการงานวาดเส้นร่วมสมัย โครงการศิลปกรรมไทย เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
- นิทรรศการ งานประมูลผลงานศิลปกรรมชั้นยอด ของประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545-2546 - นิทรรศการโลกใบเล็ก โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ห้องนิทรรศการชั้น 4 เดอะสีลมแกลเลอเรีย, Art Gallery and Art Institute in Australia, China, German, Korea, USA, and Europe.
2546 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- นิทรรศการ ความสุข ในโอกาศครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการ ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด โดยภาควิชาวิจิตรศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป
- นิทรรศการศิลปกรรม 14 ตุลา วันประชาธิปไตย
- นิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
- 12th International Print Biennial Varna 2003, Bulgaria.
2546-2547 - The International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th
- Anniversary Celebration of Silpakorn University, Thailand.
2547 - นิทรรศการ 10 ปี วิจิตรศิลป์ - ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี
- นิทรรศการวิถีไทย โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 5
- นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
- นิทรรศการ Asean – Japan Art Exhibition 2004.
- นิทรรศการ ศิลปนามธรรม-กึ่งนามธรรม ณ หอศิลป์ริมน่าน
- นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป
- นิทรรศการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
- VIII International Biennial Exhibition fo Engraving Caixanova, Spain.
2548 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto, Japan.
- จิตรกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 7
2549 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชการที่ 9 6 ทศวรรษ ศิลปะไทย
- โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 7
- จิตรกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 8
- ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 2
- ศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สจล.
- ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2550 - ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
- International Print Exhibition, Japan and Thailand, Bangkok
- นิทรรศการ อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 3
- นิทรรศการ 80 พรรษา 80 ศิลปิน
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ของทุนศิลปินสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6
- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 8
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์ "ภูมิพลัง ภูมิสังคม" ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3/2549
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 7
2546 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปกรรม 14 ตุลา วันประชาธิปไตย
2541 - รางวัลดีเด่น จากการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลพิเศษจากการแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 10
2540 - รางวัลดีเด่นอันดับ 2 จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลพิเศษจากการแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 9
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 8
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 7
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลดีเด่น จากการแสดงศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ขุนเขาลำเนาไพร สายใยแห่งชีวิต"
- ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการ Agora Programe ที่ประเทศออสเตรีย เป็นเวลา 1 เดือน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapong Somsook
Born :
January 11, 1970
Selected Exhibitions :
- 2003 Purchase Prize - International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชะตาชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 190 x 245ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fortune of life
Date : -
Technique : Acrylic on Canvas lkjjk
SIZE (cm) : 190 x 245 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มนุษย์เมืองผู้ชาย - ผู้หญิง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 150x240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human (Male-Female) No.1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 150x240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.