ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพล หลินมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapon linma


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อาภรณ์บรรพบุรุษ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 320 x 350 x 264ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ancestor's Clothes
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 320 x 350 x 264 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.