ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพล สร้อยสนธิ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapon Sroysonti


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้นและรูปทรง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 65 x 71ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Line and form No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 65 x 71 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.