ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุพจน์ สิงห์สาย
ที่อยู่ :
270/1 ซอยยาสูบ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
การศึกษา :
2533 - ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2526 - ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 - ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน ธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาาติครั้งที่ 54
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
2547 - รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน ธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
2546 - รางวัล "PURCHASE PRIZE" โครงการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์พีระศรี" ครั้งที่ 1 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 ของธนาคารกรุงเทพ
2542 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45
2541 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ของธนาคารกสิกรไทย
2540 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43
2539 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 8 ของบริษัท โตชิบา ประเทศไทย
2538 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ของธนาคารกรุงเทพ
2535 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ของธนาคารกสิกรไทย
2533 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 36
2532 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ของธนาคารกสิกรไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supot Singhasai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ 24/52
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : สีน้ำมันผสมวัสดุ
ขนาด (ซม.) : 220 x 135ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hidden Relationships 24/52
Date : 2008
Technique : Oil color mixed the subjects
SIZE (cm) : 220 x 135 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ 26/53
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สีน้ำมันผสมวัสดุ
ขนาด (ซม.) : 160x245 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mystic Relationship 26/2010
Date : 2010
Technique : Mixed oil color with materials
SIZE (cm) : 160x245 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.