ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุไพศาล ไขขุนทด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supaisarn Khaikhuntod


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาวะแห่งทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้, แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 128 x 90ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : State of Suffering
Date : -
Technique : Woodcut, Silkscreen
SIZE (cm) : 128 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ในหวังแห่งทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้, แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 90 x 80ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Amid Suffering
Date : -
Technique : Woodcut, Silkscreen
SIZE (cm) : 90 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.