ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติสุข แหล่งสนาม
เกิด :
30 เมษายน 2514
ที่อยู่ :
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตขามเรียง อกันทรวิชัย จมหาสารคาม
โทร :
081-048-2557
การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม :
2551-40 - การแสดงผลงานประติมากรรมรุ่นเยาว์รุ่นที่ 13
- การแสดงผลงานศิลปกรรมงานมุฑิตาจิต อาจารย์เมธา คำบุศย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ร้อยเอ็ด
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 21 หอศิลป์ หมาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ท อวอร์ด ครังที่ 3
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้้งที่ 53
- การแสดงผลงานประติมากรรมฉลองครบรอบ 30 ปี นิตยสารดิฉัน "ผู้หญิงใน 3 ทศวรรษหน้า"
- การแสดงนิทรรศการกลุ่ม Vermillion ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2539-34 - การแสดงศิลปนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การแสดงจิตรกรรมสีน้ำ "กลุ่มเดือนห้า" โรงแรมรินคำ จ.เชียงใหม่
- การแสดงจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ คณะวิจิตรศิลป์ โรงแรมเชียงอินทร์พลาซ่า จ.เชียงใหม่
- การแสดงประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 1-2 กรุงเทพ-เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suntisuk Langsanam
Born :
April 30, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพสภาวะในขณะที่หายใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่อวัสดุสังเคราะห์, เหล็ก
ขนาด (ซม.) : 200 x 700 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Breathing Condition
Date : -
Technique : Casting Resin, Welding
SIZE (cm) : 200 x 700 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภาพสะท้อนจากมลภาวะในจินตนาการ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : โลหะและวัสดุสังเคราะห์
ขนาด (ซม.) : 150x150x200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pollute Imagination Reflex No.2
Date : -
Technique : Steel, synthesized materials
SIZE (cm) : 150x150x200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.