ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุกิจ ปุณณชัยยะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sukit Punnachaiya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 0 หรือ 1 ตายหรือเป็น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 71 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 0 or 1 Dead or Alive
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 71 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.