ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sujin Wattanawongchai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเสื่อมสลายในจิตใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : แม่พิพม์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Deterioration of Mind
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.