ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุชาติ สุขนา
เกิด :
20 มีนาคม 2519
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร :
081-381-4677
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - ร่วมกับภาควิชาศิลปไทย คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดระฆังฯ "โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังฝีมือพระอาจารย์นาค"
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
2546 - ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมต่อต้านยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพฯ
2545 - ชนะเลิศศิลปกรรมเทิศพระเกียรติ "ในหลวงในดวงใจของศิลปิน" ประเภทสื่อประสม
- ร่วมกับภาควิชาศิลปไทย คัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง "ตอนมโหสถ" ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
- ได้รับทุน "ราชกรีฑาสโมสร"
2544 - ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติพงษ์
- ทุนส่งเสริมการศึกษาจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พอเอกเปรม ติณสูลานนท์
2543 - งานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ไดรับการติดตั้ง ณ จังหวัดกาญจนบุรี
2542 - ได้รับทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา" ต่อเนื่อง 5 ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suchart Sukna
Born :
March 20, 1976
Tel :
081-381-4677


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หน้าบัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 195 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pediment
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 195 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อนุสาวรีย์แห่งสัจธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : ผันแปรไม่แน่นอน
ผู้ครอบครอง : -
Title : Truth Monument
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.