ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ ผ่องยิ่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Phongying


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฒนธรรมและกาลเวลา หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 81 x 104 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Culture and Time No. 1
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 81 x 104 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัฒนธรรมและกาลเวลา หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 81 x 104 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Culture and Time No. 2
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 81 x 104 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.