ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพงษ์ ลีระศิริ
เกิด :
25 มกราคม 2517
การศึกษา :
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัทสหวิริยาโอเอ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
2539 - การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- นิทรรศจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20
- นิทรรศการ ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2539 โดยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงผลงานของภาควิชาวิจิตรศิลป์ ในงานลาดกระบังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
2538 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 การประกวดวาดเส้นในการแข่งขันทักษะของกรมอาชีวศึกษา ภาคกลาง
- รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 2
- รางวัลพิเศษ นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ปีที่ 2539
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompong Leerasiri
Born :
January 25, 1974


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.