ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมหมาย มาอ่อน
เกิด :
10 มกราคม 2507
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
0-2326-6052 ต่อ 289
การศึกษา :
2530 - ศบ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ศม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2530 - Solo Exhibition The No.1 Gallery Sana a Yemen.
2535 - นิทรรศการกลุ่ม Magic Set วิฌวลธรรม แกลเลอรี่
2536 - นิทรรศการกลุ่ม Magic Set หอศิลปแห่งชาติ
2536 - นิทรรศการมหกรรมประติมากรรม 93 หอศิลปแห่งชาติ
2539 - นิทรรศการมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดย 50 ศิลปิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sommai Ma-on
Born :
January 10, 1964
Address :
The Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Lad Krabang, No.3, Moo 2, Chalongkrung Rd., LadKrabang, Bangkok 10520
Tel :
0-2326-6052 to 289
Education :
1987 - B.F.A. (Sculpture) Silpakorn University
1994 - M.F.A. (Sculpture) Silpakorn University
Solo Exhibition :
1987 - Solo Exhibition The No.1 Gallery Sana a Yemen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกทิพย์ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หินอ่อน
ขนาด (ซม.) : 60 x 60 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Divine World 1
Date : -
Technique : Marble
SIZE (cm) : 60 x 60 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โลกทิพย์ 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หินอ่อน
ขนาด (ซม.) : 65 x 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Divine World 2
Date : -
Technique : Marble
SIZE (cm) : 65 x 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.