ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมลักษณ์ วันทา
เกิด :
26 พฤษภาคม 2530
ที่อยู่ :
20/2 หมู่ 4 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร :
083-120-2372
การศึกษา :
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2553 ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปะ Love Thailand Suwon University (ประเทศเกาหลี) and Silpakorn University (ประเทศไทย) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2553 - นิทรรศการศิลปะ "ภาพสะท้อนเสียง" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2552 - ร่วมแสดงผลงาน ประเภทผลงานสำเร็จรูปการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลดีเด่นการประกวดประติมากรรมวัฒนธรรม หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- รางวัลดีเด่นการประกวดประติมากรรมวัฒนธรรม หัวข้อ มีสำนึกรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ได้รับทุนการศึกษา อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา และศิษย์เก่า
- รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2553 - รางวัลดีเด่นศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award 2010) ประเภทศิลปะ 3 มิติ
- ได้รับทุนการศึกษาส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิ ฯณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลสนับสนุนรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
2549 - รางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชยประเภทศิลปะไทยระดับ ปวช. นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลที่ 3 ประเภทวาดเส้นระดับปวช. นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somluk Wanta
Born :
May 26, 1987
Tel :
083-120-2372


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกของวัตถุ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 170 x 200 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Material World No. 1
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 170 x 200 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.