ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมเกียรติ ปานศิริศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkiet Pansirisilpa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบ หมายเลข 22
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 145 x 103 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition No.22
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 145 x 103 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.