ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิทธิกร ขาวสะอาด
เกิด :
24 กุมภาพันธ์ 2529
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร :
082-117-8885
การศึกษา :
- สาขาทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sittikorn Khawsa-ad
Born :
February 24, 1986
Tel :
082-117-8885


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประกอบไม้กับปั้นกระดาษผสมดิน
ขนาด (ซม.) : 250 x 320 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Landscape of Life
Date : -
Technique : Wooden, modelled with paper and clay
SIZE (cm) : 250 x 320 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.