ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิริวิกุล ตุลยานนท์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirivikul Tulyanon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มอญซ่อนผ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 300 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Monsonpa
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 300 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.