ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
เกิด :
11 ตุลาคม 2499
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sathit
การศึกษา :
2517-2522 - โรงเรียนเพาะช่าง (ปวช. ปวส. ปม.)
2523-2525 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
2529-2532 - มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ ประสานมิตร กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
2540 - SHOT-TERM INTENSIVE TRAINING IN VISUAL ART AND ART DEUCATION PROJECT ILLINOIS STATE UNIVERSITY (ISU)
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 เดือน
2541 - ประกาศนียบัตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2530 - ครั้งที่ 1 ชุด "มิตรภาพเพื่อสันติภาพ" ณ ห้อง แสดงนิทรรศการ AUA กรุงเทพฯ
2532 - ครั้งที่ 2 ชุด "ธรรมชาติหลากสี" ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
2535 - ครั้งที่ 3 ชุด "สีน้ำหลากสี" ณ ART IMAGE กรุงเทพฯ
2540 - ครั้งที่ 4 ชุด "สีสันแห่งแผ่นดินสยาม" ณ ILLINOIS STATE UNIVERSITY U.S.A
2540 - ครั้งที่ 5 ชุด "NUDE IS BEAUTIFUL" ณ มณเฑียรพลาซ่า กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2529 - การแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยว ชุด "มิตรภาพเพื่อสันติภาพ" ณ ห้องแสดงนิทรรศการ AUA กรุงเทพฯ
2530 - นิทรรศการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- นิทรรศการสุทรียภาพเฉลิมพระเกียรติ ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า
2544 - นิทรรศการกลางแจ้ง ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
2546 - มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย เดอะสีลม แกลลอเรีย
- ร้อยสีน้ำร้อยน้ำใจ 73 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ซีคอน สแควร์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sathit Thimwatbunthonge
Born :
October 11 , 1956 , Bangkok , Thailand
Address :
77/419 Chollada Village Saimai Road Bang Khan Bangkok, Thailand 10220.
Website :
www.rama9art.org/sathit
Education :
Certificate (Fine Arts) Poh-Chang College of Art & Crafts. Bangkok, Thailand.
- B.Ed. (Art Education)
- M.Ed. (Art Education) Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
1997 - Shot - Term Intensive Training In Visual Art and Art Education Project IlInois State Uiversity (ISU) at U.S.A. For 3 mounts
1998 - Diploma of Tourism Authority of Thailand and Silpakorn University Completed the Basic Course for Tourist Guide Number 25 and has successfully passed the examination
Solo Exhibition :
2004 - Art Exhibition "Friendship for Peace 2" at 4th Fl., The Silom Galleria, Bangkok, Thailand.
1997 - Art Exhibition "Colorful of Siam" IlInois State Uiversity U.S.A.
- Art Exhibition "Nude is Beautiful" Montien Hotel Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
1997 - Students Art Exhibition Poh-Chang College of Arts&Crafts,Bangkok,Thailand
1990 - Art Exhibition Thailand
1994 - Art Exhibition "Festival of Watercolours" Monthien Hotel Bangkok,Thailand
1996 - Seacon Square Art Exposition ExhibitionSeacon Square Bangkok,Thailand
1996 - Art Exhibition "In Harmony with Art and Soul for AIDS" Montien Hotel Bangkok,Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Hiroshima
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 178 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : Banana
Date : 1991
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.