ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรัณย์ โรจนพนัส
เกิด :
25 เมษายน 2505
ที่อยู่ :
301/95 หมู่บ้านท่าทราย ถนนประชาชื่น บางเขน กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
2537 - ร่วมแสดงศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 1
2538 - ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
- ร่วมแสดงศิลปกรรมนำสิง่ที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 7 โดยบริาทโตชิบา
2540 - ร่วมแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
2543 - ร่วมแสดงศิลปกรรมเพื่อ ศิลป์ พีระศรี 2000
2546 - ร่วมแสดงศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
2547 - มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยซีคอน สแควร์
2548 - ร่วมแสดงศิลปกรรมไทย ณ หอศิลป์ ของหอสมุดกลางกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
2549 - ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อผสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
2539 - รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarun Rojanapanus
Born :
April 25, 1962


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.