ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สนิท ดิษฐพันธุ์ (2465-2552)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sanit
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2532 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanit Disatapundhu (1923-2009)
Website :
www.rama9art.org/sanit
National Artist :
National Artist 1989, Visual Arts (Painting)
Education :
- School of Fine Arts, The Fine Arts Department (Presently Silpakorn University)
Awards :
- 2nd Prize, Silver Medal, 1st National Exhibition of Art at Fine Arts Department, Bangkok, 1949
- 2nd Prize, Silver Medal, 2nd National Exhibition of Art at Fine Arts Department, Bangkok, 1950
- 2nd Prize, Silver Medal, 4th National Exhibition of Art at Fine Arts Department, Bangkok, 1953
- Appointed Honorable "National Artist", 1989


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บุตร-ลพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rama's Sons
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : แข่งเรือ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Boat racing
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.