ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมาน คลังจตุรัส
เกิด :
17 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ชัยภูมิ
ที่อยู่ :
เลขที่ 13 ซอย.8/16 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
02-5914512
มือถือ :
081-7722250
อีเมล์ :
sk_studio@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/samarn
การศึกษา :
2510 - ระดับปวช. โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
2549 - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Samarn Klangjaturat
Born :
October 17, 1954 Chaiyabhumi
Address :
Moo7 Ban TangDang, Campson, Khao Kho, Petchabun, 67280
Tel :
02-5914512
Mobile :
081-7722250
E-mail :
sk_studio@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/samarn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เทิดไท้องค์ราชัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2549
เทคนิค : สีนํ้ามัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : พุทธทาสภิกขุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีนํ้ามัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงประชา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2556
เทคนิค : สีนํ้ามัน
ขนาด (ซม.) : 90 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ปทุมมา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : สีนํ้ามัน
ขนาด (ซม.) : 150 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.