ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมาน ทองผาสุก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saman Thongpasuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อิสระ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 75 x 63 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Free No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 75 x 63 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความเคลื่อนไหว ๔
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 48 x51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Movement 4
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 48 x 51 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.