ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สกนธ์ ภู่งามดี
ที่อยู่ :
277 ถนนสวรรคโลก สวรรคโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakon Phungamdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกแห่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตที่ต้องการแสดงออก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 46 x 141 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Changes in expressive desires
Date : -
Technique : Tempera color
SIZE (cm) : 46 x 141 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดอกบัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 110 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lotus
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 110 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.