ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่ง ธีระพิจิตร (2491-2564)
เกิด :
22 ตุลาคม 2491 นครราชสีมา
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :
02-221-0820
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/roong
การศึกษา :
ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - "สุนทรียภาพแห่งวัตถุ" หอศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40-53, 54
- การแสดงศิลปกรรมครบรอบ 4 ปี ของหอศิลป์ พีระศรี
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย เนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป
- นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1-21
- การแสดงศิลปกรรมของกลุ่ม "ศิลปากร 20" ครั้งที่ 1, 2
2522, 2523, 2525 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศสิงคโปร์
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ประเทศบังคลาเทศ
- การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินกลุ่มอาเซียน Asean Exhibition of Painting Graphic Arts and Photograph 1981 ณ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21, 24, 25, 47, 49, 52, 53
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 45, 46, 50
- รางวัลที่ 3 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 4
- รางวัลที่ 2 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 5
2523 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2524 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัทสหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 1
2539 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัทสหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roong Terapichit (1948-2021)
Born :
October 22, 1948 Nakhon Ratchasima
Address :
Silpakorn University, Bangkok 10200
Tel :
02-221-0820
Website :
www.rama9art.org/roong
Education :
- B.F.A. (Painting) Silpakorn University, Bangkok
- M.F.A. Painting, OTIS Art Institute of Los Angeles, California, U.S.A.
Solo Exhibition :
2001 - How about "The Glamour of Materials", The Art Gallery, The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1971-1983 - 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 28th, 29th National Art Exhibition, Bangkok
- 3rd World Exhibition, California, U.S.A.
1977 - 4th Anniversary Art Exhibition, The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- Art Exhibition on the Occasion of Opening the National Art Gallery, Bangkok
1977-1999 - 1st-16th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1984 - "Paper Work" by 20 Artists, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
- Art Exhibition of Art by Tuan Triraphichit and Roong Triraphichit, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
Awards :
1980 - Grand Prize, Contemporary Art Competition, Thai Farmer Bank
1982 - 2nd Prize, Silver Medal, Mixed Media, 28th National Exhibition of Art
1995 - 1st Prize, Gold Medal (Painting), The Art Competition Organized by Sahaviriya O.A. Center Company.
1998 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting), 44th National Exhibition of Art
1999 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), 45th National Exhibition of Art
2000 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), 46th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบ หมายเลข 1/2553
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : ประสม
ขนาด (ซม.) : 182 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition No.1/2010
Date : 2010
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 182 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : องค์ประกอบ หมายเลข 2/2553
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition No.2/2010
Date : 2010
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 160x160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.