ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
Promma Inyasri
เกิด :
1 กุมภาพันธ์ 2505
ที่อยู่ :
หอศิลป์บ้านนายพรมมา 115 หมู่ 10 บ้านป่ายางน้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทร :
053-662469, 089-563-3325
อีเมล์ :
prommagallery_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/promma
การศึกษา :
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการ :
2539 - แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2539 - แสดงงานศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โดยธนาคารไทยพาณิชย์
2540 - แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 21 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2541 - แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 22 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2542 - แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม โดยธนาคารกสิกรไทย
2542 - แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 23 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2543 - แสดงเดี่ยวชุด “โลหะปราสาทล้านนา” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
2543 - แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 24 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2543 - แสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2545 - แสดงเดี่ยวชุด “ดินแดนแห่งพลังศรัทธา” ณ สุรพลแกเลอรี่ กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการ Asian – Japan Art Exhibition 2004 Amarin Hall , Amarin Plaza Bangkok.
2548 - นิทรรศการ ศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวง ราชพฤกษ์ 2549
2549 - นิทรรศการศิลปกรรม สรวยศิลป์ ศิลปินเหนือ ณ ศูนย์ศิลปะ PCC กรุงเทพฯ
2550 - นิทรรศการศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน – ไทย ยวี่ซี – ล้านนา ณ มหาวิทยาลัย ยวี่ซี นอร์มอล ประเทศจีน
2551 - แสดงเดี่ยวชุด “ไตรภูมิ” ณ สีลมแกเลอรี่ กรุงเทพฯ
2551 - International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008
2551 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2552 - นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง :
ล้านนา – สิบสองปันนา
2553 - นิทรรศการศิลปกรรม “แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือด สานทอฝัน สล่าล้านนา” ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2527 - รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มล้านนา ณ หอสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่
2538 - เกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
2539 - รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
2540 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 21
2541 - รางวัลชมเชยการประกวดจิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยระดับ ประชาชนบุคคลทั่วไป
2543 - รางวัลชนะเลิศภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ผลงานจริงติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2543 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
2546 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
2547 - รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพุทธศาสนา
2550 - รางวัลพิเศษ ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมศิลป์ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จัดโดยธนาคารกสิกรไทย
2551 - ร่วมโครงการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ผลงานติดตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Promma Inyasri
Born :
1 February 1962
Tel :
053-662469, 089-563-3325
E-mail :
prommagallery_@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/promma


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.