ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา ปั้นกล่ำ
เกิด :
27 เมษายน 2510
ที่อยู่ :
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200
โทร :
08-1809-6867
การศึกษา :
2536 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - นิทรรศการ ร้อยสี ร้อยอย่าง ณ สถาบันสอนภาษา AUA กรุงเทพฯ
2533 - นิทรรศการ ร้อยสี ร้อยอย่าง ณ สำนักข่าวสารอเมริกันเชียงใหม่
- นิทรรศการ ร้อยสี ร้อยอย่าง ณ หอวัฒนธรรม วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพฯ
2538 - การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1
- การแสดงนิทรรศการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม III ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41 กรุงเทพฯ
2537 - การแสดงศิลปะกับสิ่งแวดล้อม โดยชื่อโครงการ "วิกฤต" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ
- การแสดงนิทรรศการศิลปภาพพิมพ์สัญจร "จิ ฝัน สวรรค์ สัญลักษณ์"
2536 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 8 ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2535 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
2534 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์ "Small Prints" กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
2533 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปนิพนธ์ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 42
2538 - รางวัลที่ 1 การประกวดฉลากไวน์ Beaujolais Nouveau
2537 - รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2536 - รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 8 ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2534 - รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 4
2531 - รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ วันกุหลาบเชียงใหม่ ประเภททั่วไป
2530 - รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2529 - รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Punklum
Born :
April 27, 1967
Tel :
08-1809-6867


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สวรรค์ในเรือนอก นรกในเรือนใจ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness From Within, Not From Without No.2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.