ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา ดิสสะมาน
เกิด :
5 มิถุนายน 2505
ที่อยู่ :
84/5 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ 10500
โทร :
02-252-1944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Dissamarn
Born :
June 5, 1962
Tel :
02-252-1944


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่องรอย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 72 x 52 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Traces
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 72 x 52 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความวุ่นวายฉายปรากฏ หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.