ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
เกิด :
23 กรกฎาคม 2521
ที่อยู่ :
626/1 ซ.ริมสวน ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250
โทร :
086-045-8808
การศึกษา :
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13 ของบริษัทโตชิบา
- การแสดงศิลปะนาฏยลีลา ลักษณศิลปากร ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14 บริษัทโตชิบา
- การแสดงมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จำพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 48 พรรษา
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพ-ศิลปวัฒนธรรม
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14 ของบริษัทโตชิบา
-----------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasitchai Jaratchaiwanna
Born :
July 23, 1978
Tel :
086-045-8808


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บริโภค หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 61 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Consumption No.5
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 81 x 61 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บริโภค หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 61 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Consumption No.6
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 81 x 61 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บริโภค หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 61 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Consumption No.7
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 81 x 61 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.