ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประเสริฐ ยอดแก้ว
เกิด :
31 พฤษภาคม 2530
ที่อยู่ :
136 หมู่ 8 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
การศึกษา :
- มหาศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32
- นิทรรศการ Reflection of Voices ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
- นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะรวมสมัย ณ ประเทศอเมริกา และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
- นิทรรศการจินตนาการจากศิลปะไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์
2550 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24
2548 - การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 2
- นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 17
2547 - การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลเหรียญทองแดง ปรเภทสื่อผสม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2553 - ทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- ทุนการศึกษา เมทินี ธารวนิชกุล
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 22
- รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม คร้ังที่ 3
2552 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดจินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทย บริษัทชินคอป
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพจากเพลงพระราชนิพนธ์ บริษัทไทยคม
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพคำสอนของพ่อ บริษัทยูโอบี
2551 - ทุนสนับสนุนการศึกษาการประกวด Young Thai Artist Award
2550 - ทุนจุมภฎ พันธุ์ทิพย์
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 24
2549 - เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยช่างศิลป
2548 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา คร้ังที่ 17
2547 - รางวัลชนะเลิศ วาดเส้น ลายรดน้ำ ภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปกรุงเทพ
- รางวัลเกียรติยศ ศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prasert YodKaew
Born :
May 31, 1987
Education :
2000 - Nong Pling School
2003 - Kaunnieng Wittaya School
2006 - College of Fine Arts
2010 - B.F.A. Painting, Silpakorn University
Solo Exhibition :
Selected Exhibitions :
2004 - The 19th PTT Art Exhibition
2005 - 2nd Amata Art Award Art Exhibition
17th Toshiba :
Brings Good Things to Life" Art Competition
2007 - The 2th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
2010 - Contemporary Art Thai Youth Exhibition in Los Angele, USA
Contemporary Art Thai Youth Exhibition at the Queen's Gallery
32nd Bua Luang Painting Competition
"Reflect of voices" Art Exhibition at Bangkok Art gallery
"Imagination from Thai Art" Art exhibition at Siam Commercial Bank
Thai art Exhibition by Thai Art Students, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สู่สุขาวดี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : To Heaven
Date : -
Technique : MIxed Media
SIZE (cm) : Dimension
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 81 x 12 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Drawing & Gouache
Date : 2011
Technique : Crayon & Acrylic on paper
SIZE (cm) : 81 x 12 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.